โรงเรียนบ้านพรุเตียว (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 2 0 3 0 34
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 2 2 3 8 66
ร้อยละ 5.81 % 2.33 % 2.33 % 3.49 % 9.30 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 5 4 2 6 8 100
ร้อยละ 4.00 % 3.20 % 1.60 % 4.80 % 6.40 % 80.00 %

125 : 5 , 4 , 2 , 6 , 8 , 100...4.00 , 3.20 , 1.60 , 4.80 , 6.40 , 80.00 = 25 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net