โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 39
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 4.26 % 2.13 % 2.13 % 82.98 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 10 5 6 4 4 85
ร้อยละ 8.77 % 4.39 % 5.26 % 3.51 % 3.51 % 74.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 50
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 87.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 14 9 9 6 6 174
ร้อยละ 6.42 % 4.13 % 4.13 % 2.75 % 2.75 % 79.82 %

161 : 12 , 7 , 8 , 5 , 5 , 124...7.45 , 4.35 , 4.97 , 3.11 , 3.11 , 77.02 = 37 : 22.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net