โรงเรียนบ้านปลักบ่อ (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 7 3 1 0 11
ร้อยละ 4.35 % 30.43 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 3 6 1 0 62
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 8.11 % 1.35 % 0.00 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 3 10 9 2 0 73
ร้อยละ 3.09 % 10.31 % 9.28 % 2.06 % 0.00 % 75.26 %

97 : 3 , 10 , 9 , 2 , 0 , 73...3.09 , 10.31 , 9.28 , 2.06 , 0.00 , 75.26 = 24 : 24.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74%

Powered By www.thaieducation.net