โรงเรียนบ้านบ่อทอง (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 29
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 4 5 10 9 0 81
ร้อยละ 3.67 % 4.59 % 9.17 % 8.26 % 0.00 % 74.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 8 7 11 9 0 110
ร้อยละ 5.52 % 4.83 % 7.59 % 6.21 % 0.00 % 75.86 %

145 : 8 , 7 , 11 , 9 , 0 , 110...5.52 , 4.83 , 7.59 , 6.21 , 0.00 , 75.86 = 35 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net