โรงเรียนบ้านบาโหย (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 7 16 4 1 0 91
ร้อยละ 5.88 % 13.45 % 3.36 % 0.84 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 12 43 12 0 0 249
ร้อยละ 3.80 % 13.61 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % 78.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
125
จำนวน(คน) 8 6 10 0 0 101
ร้อยละ 6.40 % 4.80 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 560 คน
จำนวน(คน) 27 65 26 1 0 441
ร้อยละ 4.82 % 11.61 % 4.64 % 0.18 % 0.00 % 78.75 %

435 : 19 , 59 , 16 , 1 , 0 , 340...4.37 , 13.56 , 3.68 , 0.23 , 0.00 , 78.16 = 95 : 21.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25%

Powered By www.thaieducation.net