โรงเรียนบ้านบาโหย (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
117
จำนวน(คน) 4 5 6 6 7 89
ร้อยละ 3.42 % 4.27 % 5.13 % 5.13 % 5.98 % 76.07 %
ระดับประถมศึกษา
292
จำนวน(คน) 7 14 9 25 13 224
ร้อยละ 2.40 % 4.79 % 3.08 % 8.56 % 4.45 % 76.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 3 4 4 6 4 79
ร้อยละ 3.00 % 4.00 % 4.00 % 6.00 % 4.00 % 79.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 14 23 19 37 24 392
ร้อยละ 2.75 % 4.52 % 3.73 % 7.27 % 4.72 % 77.01 %

409 : 11 , 19 , 15 , 31 , 20 , 313...2.69 , 4.65 , 3.67 , 7.58 , 4.89 , 76.53 = 96 : 23.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99%

Powered By www.thaieducation.net