โรงเรียนบ้านห้วยบอน (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 3 4 15 7 19 48
ร้อยละ 3.13 % 4.17 % 15.63 % 7.29 % 19.79 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
279
จำนวน(คน) 10 16 26 7 22 198
ร้อยละ 3.58 % 5.73 % 9.32 % 2.51 % 7.89 % 70.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 13 20 41 14 41 246
ร้อยละ 3.47 % 5.33 % 10.93 % 3.73 % 10.93 % 65.60 %

375 : 13 , 20 , 41 , 14 , 41 , 246...3.47 , 5.33 , 10.93 , 3.73 , 10.93 , 65.60 = 129 : 34.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40%

Powered By www.thaieducation.net