โรงเรียนบ้านสุโสะ (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 4 0 3 0 33
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 0.00 % 6.52 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 7 6 2 4 0 198
ร้อยละ 3.23 % 2.76 % 0.92 % 1.84 % 0.00 % 91.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 13 10 2 7 0 231
ร้อยละ 4.94 % 3.80 % 0.76 % 2.66 % 0.00 % 87.83 %

263 : 13 , 10 , 2 , 7 , 0 , 231...4.94 , 3.80 , 0.76 , 2.66 , 0.00 , 87.83 = 32 : 12.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17%

Powered By www.thaieducation.net