โรงเรียนบ้านฉลุง (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 0 0 6 0 38
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 0.00 % 12.24 % 0.00 % 77.55 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 0 1 4 8 0 123
ร้อยละ 0.00 % 0.74 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 90.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 5 1 4 14 0 161
ร้อยละ 2.70 % 0.54 % 2.16 % 7.57 % 0.00 % 87.03 %

185 : 5 , 1 , 4 , 14 , 0 , 161...2.70 , 0.54 , 2.16 , 7.57 , 0.00 , 87.03 = 24 : 12.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.97%

Powered By www.thaieducation.net