โรงเรียนบ้านมุนี (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 5 0 1 0 2
ร้อยละ 33.33 % 41.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 7 11 3 0 0 82
ร้อยละ 6.80 % 10.68 % 2.91 % 0.00 % 0.00 % 79.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 11 16 3 1 0 84
ร้อยละ 9.57 % 13.91 % 2.61 % 0.87 % 0.00 % 73.04 %

115 : 11 , 16 , 3 , 1 , 0 , 84...9.57 , 13.91 , 2.61 , 0.87 , 0.00 , 73.04 = 31 : 26.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.96%

Powered By www.thaieducation.net