โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 11 25 2 6 0 105
ร้อยละ 7.38 % 16.78 % 1.34 % 4.03 % 0.00 % 70.47 %
ระดับประถมศึกษา
585
จำนวน(คน) 25 30 23 6 0 501
ร้อยละ 4.27 % 5.13 % 3.93 % 1.03 % 0.00 % 85.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
260
จำนวน(คน) 8 15 15 0 0 222
ร้อยละ 3.08 % 5.77 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 85.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 994 คน
จำนวน(คน) 44 70 40 12 0 828
ร้อยละ 4.43 % 7.04 % 4.02 % 1.21 % 0.00 % 83.30 %

734 : 36 , 55 , 25 , 12 , 0 , 606...4.90 , 7.49 , 3.41 , 1.63 , 0.00 , 82.56 = 128 : 17.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 994 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70%

Powered By www.thaieducation.net