โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 25
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 68
ร้อยละ 5.33 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 93
ร้อยละ 7.62 % 0.00 % 3.81 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %

105 : 8 , 0 , 4 , 0 , 0 , 93...7.62 , 0.00 , 3.81 , 0.00 , 0.00 , 88.57 = 12 : 11.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43%

Powered By www.thaieducation.net