โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 1 0 2 1 21
ร้อยละ 16.67 % 3.33 % 0.00 % 6.67 % 3.33 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 8 5 7 2 48
ร้อยละ 6.67 % 10.67 % 6.67 % 9.33 % 2.67 % 64.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 10 9 5 9 3 69
ร้อยละ 9.52 % 8.57 % 4.76 % 8.57 % 2.86 % 65.71 %

105 : 10 , 9 , 5 , 9 , 3 , 69...9.52 , 8.57 , 4.76 , 8.57 , 2.86 , 65.71 = 36 : 34.29ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29%

Powered By www.thaieducation.net