โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 2 0 2 2 20
ร้อยละ 16.13 % 6.45 % 0.00 % 6.45 % 6.45 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 5 9 12 9 9 32
ร้อยละ 6.58 % 11.84 % 15.79 % 11.84 % 11.84 % 42.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 10 11 12 11 11 52
ร้อยละ 9.35 % 10.28 % 11.21 % 10.28 % 10.28 % 48.60 %

107 : 10 , 11 , 12 , 11 , 11 , 52...9.35 , 10.28 , 11.21 , 10.28 , 10.28 , 48.60 = 55 : 51.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40%

Powered By www.thaieducation.net