โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 1 1 3 14
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 12.50 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 5 5 4 3 9 50
ร้อยละ 6.58 % 6.58 % 5.26 % 3.95 % 11.84 % 65.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 7 8 5 4 12 64
ร้อยละ 7.00 % 8.00 % 5.00 % 4.00 % 12.00 % 64.00 %

100 : 7 , 8 , 5 , 4 , 12 , 64...7.00 , 8.00 , 5.00 , 4.00 , 12.00 , 64.00 = 36 : 36.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00%

Powered By www.thaieducation.net