โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 14
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 14.29 % 14.29 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 9 10 12 13 75
ร้อยละ 2.46 % 7.38 % 8.20 % 9.84 % 10.66 % 61.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 1 4 3 5 4 57
ร้อยละ 1.35 % 5.41 % 4.05 % 6.76 % 5.41 % 77.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 6 15 15 21 21 146
ร้อยละ 2.68 % 6.70 % 6.70 % 9.38 % 9.38 % 65.18 %

150 : 5 , 11 , 12 , 16 , 17 , 89...3.33 , 7.33 , 8.00 , 10.67 , 11.33 , 59.33 = 61 : 40.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82%

Powered By www.thaieducation.net