โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 14
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 14.29 % 14.29 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 9 10 12 19 69
ร้อยละ 2.46 % 7.38 % 8.20 % 9.84 % 15.57 % 56.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 2 4 4 6 8 51
ร้อยละ 2.67 % 5.33 % 5.33 % 8.00 % 10.67 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 7 15 16 22 31 134
ร้อยละ 3.11 % 6.67 % 7.11 % 9.78 % 13.78 % 59.56 %

150 : 5 , 11 , 12 , 16 , 23 , 83...3.33 , 7.33 , 8.00 , 10.67 , 15.33 , 55.33 = 67 : 44.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 40.44%

Powered By www.thaieducation.net