โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 1 2 2 2 0 159
ร้อยละ 0.60 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % 0.00 % 95.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 58
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 3 6 6 2 0 273
ร้อยละ 1.03 % 2.07 % 2.07 % 0.69 % 0.00 % 94.14 %

226 : 1 , 4 , 4 , 2 , 0 , 215...0.44 , 1.77 , 1.77 , 0.88 , 0.00 , 95.13 = 11 : 4.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86%

Powered By www.thaieducation.net