โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 27
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 21 3 18 1 0 58
ร้อยละ 20.79 % 2.97 % 17.82 % 0.99 % 0.00 % 57.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 27 3 25 1 0 85
ร้อยละ 19.15 % 2.13 % 17.73 % 0.71 % 0.00 % 60.28 %

141 : 27 , 3 , 25 , 1 , 0 , 85...19.15 , 2.13 , 17.73 , 0.71 , 0.00 , 60.28 = 56 : 39.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 39.72%

Powered By www.thaieducation.net