โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 29
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 13 0 10 0 0 80
ร้อยละ 12.62 % 0.00 % 9.71 % 0.00 % 0.00 % 77.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 19 0 13 0 0 109
ร้อยละ 13.48 % 0.00 % 9.22 % 0.00 % 0.00 % 77.30 %

141 : 19 , 0 , 13 , 0 , 0 , 109...13.48 , 0.00 , 9.22 , 0.00 , 0.00 , 77.30 = 32 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net