โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
155
จำนวน(คน) 47 10 4 0 0 94
ร้อยละ 30.32 % 6.45 % 2.58 % 0.00 % 0.00 % 60.65 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 66 31 35 0 0 220
ร้อยละ 18.75 % 8.81 % 9.94 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 113 41 39 0 0 314
ร้อยละ 22.29 % 8.09 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.93 %

507 : 113 , 41 , 39 , 0 , 0 , 314...22.29 , 8.09 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 61.93 = 193 : 38.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 38.07%

Powered By www.thaieducation.net