โรงเรียนบ้านชุมม่วง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 4 5 3 4 2 57
ร้อยละ 5.33 % 6.67 % 4.00 % 5.33 % 2.67 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 8 10 10 9 7 160
ร้อยละ 3.92 % 4.90 % 4.90 % 4.41 % 3.43 % 78.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 12 15 13 13 9 217
ร้อยละ 4.30 % 5.38 % 4.66 % 4.66 % 3.23 % 77.78 %

279 : 12 , 15 , 13 , 13 , 9 , 217...4.30 , 5.38 , 4.66 , 4.66 , 3.23 , 77.78 = 62 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net