โรงเรียนบ้านชุมม่วง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 22 24 5 18 6 0
ร้อยละ 29.33 % 32.00 % 6.67 % 24.00 % 8.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 25 29 33 24 24 69
ร้อยละ 12.25 % 14.22 % 16.18 % 11.76 % 11.76 % 33.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 47 53 38 42 30 69
ร้อยละ 16.85 % 19.00 % 13.62 % 15.05 % 10.75 % 24.73 %

279 : 47 , 53 , 38 , 42 , 30 , 69...16.85 , 19.00 , 13.62 , 15.05 , 10.75 , 24.73 = 210 : 75.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 210 คน คิดเป็นร้อยละ 75.27%

Powered By www.thaieducation.net