โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 29
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 3 2 11 3 2 91
ร้อยละ 2.68 % 1.79 % 9.82 % 2.68 % 1.79 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 4 3 13 4 2 120
ร้อยละ 2.74 % 2.05 % 8.90 % 2.74 % 1.37 % 82.19 %

146 : 4 , 3 , 13 , 4 , 2 , 120...2.74 , 2.05 , 8.90 , 2.74 , 1.37 , 82.19 = 26 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81%

Powered By www.thaieducation.net