โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 27
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 4 13 5 0 80
ร้อยละ 6.42 % 3.67 % 11.93 % 4.59 % 0.00 % 73.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
145
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 145
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 11 7 14 6 0 252
ร้อยละ 3.79 % 2.41 % 4.83 % 2.07 % 0.00 % 86.90 %

145 : 11 , 7 , 14 , 6 , 0 , 107...7.59 , 4.83 , 9.66 , 4.14 , 0.00 , 73.79 = 38 : 26.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10%

Powered By www.thaieducation.net