โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 0 2 2 2 43
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 3.92 % 3.92 % 3.92 % 84.31 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 6 15 10 11 5 123
ร้อยละ 3.53 % 8.82 % 5.88 % 6.47 % 2.94 % 72.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 6 1 5 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.17 % 1.69 % 8.47 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 8 15 18 14 12 213
ร้อยละ 2.86 % 5.36 % 6.43 % 5.00 % 4.29 % 76.07 %

221 : 8 , 15 , 12 , 13 , 7 , 166...3.62 , 6.79 , 5.43 , 5.88 , 3.17 , 75.11 = 55 : 24.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93%

Powered By www.thaieducation.net