โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 7 6 8 3 0 62
ร้อยละ 8.14 % 6.98 % 9.30 % 3.49 % 0.00 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 4 7 33 2 0 261
ร้อยละ 1.30 % 2.28 % 10.75 % 0.65 % 0.00 % 85.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
137
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 120
ร้อยละ 4.38 % 1.46 % 6.57 % 0.00 % 0.00 % 87.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 530 คน
จำนวน(คน) 17 15 50 5 0 443
ร้อยละ 3.21 % 2.83 % 9.43 % 0.94 % 0.00 % 83.58 %

393 : 11 , 13 , 41 , 5 , 0 , 323...2.80 , 3.31 , 10.43 , 1.27 , 0.00 , 82.19 = 70 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 530 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net