โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 12 8 10 3 0 52
ร้อยละ 14.12 % 9.41 % 11.76 % 3.53 % 0.00 % 61.18 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 7 25 28 14 0 233
ร้อยละ 2.28 % 8.14 % 9.12 % 4.56 % 0.00 % 75.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
155
จำนวน(คน) 7 5 17 6 0 120
ร้อยละ 4.52 % 3.23 % 10.97 % 3.87 % 0.00 % 77.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 547 คน
จำนวน(คน) 26 38 55 23 0 405
ร้อยละ 4.75 % 6.95 % 10.05 % 4.20 % 0.00 % 74.04 %

392 : 19 , 33 , 38 , 17 , 0 , 285...4.85 , 8.42 , 9.69 , 4.34 , 0.00 , 72.70 = 107 : 27.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net