โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 8 2 6 5 0 64
ร้อยละ 9.41 % 2.35 % 7.06 % 5.88 % 0.00 % 75.29 %
ระดับประถมศึกษา
303
จำนวน(คน) 9 12 38 11 0 233
ร้อยละ 2.97 % 3.96 % 12.54 % 3.63 % 0.00 % 76.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 8 3 15 1 0 116
ร้อยละ 5.59 % 2.10 % 10.49 % 0.70 % 0.00 % 81.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 531 คน
จำนวน(คน) 25 17 59 17 0 413
ร้อยละ 4.71 % 3.20 % 11.11 % 3.20 % 0.00 % 77.78 %

388 : 17 , 14 , 44 , 16 , 0 , 297...4.38 , 3.61 , 11.34 , 4.12 , 0.00 , 76.55 = 91 : 23.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 531 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net