โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 17 13 7 5 0 40
ร้อยละ 20.73 % 15.85 % 8.54 % 6.10 % 0.00 % 48.78 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 7 8 47 8 2 232
ร้อยละ 2.30 % 2.63 % 15.46 % 2.63 % 0.66 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
156
จำนวน(คน) 7 5 17 6 1 120
ร้อยละ 4.49 % 3.21 % 10.90 % 3.85 % 0.64 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 542 คน
จำนวน(คน) 31 26 71 19 3 392
ร้อยละ 5.72 % 4.80 % 13.10 % 3.51 % 0.55 % 72.32 %

386 : 24 , 21 , 54 , 13 , 2 , 272...6.22 , 5.44 , 13.99 , 3.37 , 0.52 , 70.47 = 114 : 29.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 542 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 27.68%

Powered By www.thaieducation.net