โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 28
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 115
ร้อยละ 2.48 % 0.83 % 0.83 % 0.83 % 0.00 % 95.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 34
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 5 4 2 2 0 177
ร้อยละ 2.63 % 2.11 % 1.05 % 1.05 % 0.00 % 93.16 %

153 : 4 , 3 , 1 , 2 , 0 , 143...2.61 , 1.96 , 0.65 , 1.31 , 0.00 , 93.46 = 10 : 6.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84%

Powered By www.thaieducation.net