โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 6 14 5 20 19 64
ร้อยละ 4.69 % 10.94 % 3.91 % 15.63 % 14.84 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
430
จำนวน(คน) 17 43 44 60 87 179
ร้อยละ 3.95 % 10.00 % 10.23 % 13.95 % 20.23 % 41.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
175
จำนวน(คน) 4 8 7 12 15 129
ร้อยละ 2.29 % 4.57 % 4.00 % 6.86 % 8.57 % 73.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 733 คน
จำนวน(คน) 27 65 56 92 121 372
ร้อยละ 3.68 % 8.87 % 7.64 % 12.55 % 16.51 % 50.75 %

558 : 23 , 57 , 49 , 80 , 106 , 243...4.12 , 10.22 , 8.78 , 14.34 , 19.00 , 43.55 = 315 : 56.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 733 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 361 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25%

Powered By www.thaieducation.net