โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 6 14 5 20 19 64
ร้อยละ 4.69 % 10.94 % 3.91 % 15.63 % 14.84 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
430
จำนวน(คน) 17 46 0 0 0 367
ร้อยละ 3.95 % 10.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
175
จำนวน(คน) 4 8 44 12 61 46
ร้อยละ 2.29 % 4.57 % 25.14 % 6.86 % 34.86 % 26.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 733 คน
จำนวน(คน) 27 68 49 32 80 477
ร้อยละ 3.68 % 9.28 % 6.68 % 4.37 % 10.91 % 65.08 %

558 : 23 , 60 , 5 , 20 , 19 , 431...4.12 , 10.75 , 0.90 , 3.58 , 3.41 , 77.24 = 127 : 22.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 733 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 256 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92%

Powered By www.thaieducation.net