โรงเรียนบ้านวังซ่าน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 42
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 0 0 20 1 0 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.02 % 0.90 % 0.00 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 1 2 22 1 0 132
ร้อยละ 0.63 % 1.27 % 13.92 % 0.63 % 0.00 % 83.54 %

158 : 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 132...0.63 , 1.27 , 13.92 , 0.63 , 0.00 , 83.54 = 26 : 16.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46%

Powered By www.thaieducation.net