โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 91
ร้อยละ 2.00 % 1.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 91.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 3 1 8 1 0 119
ร้อยละ 2.27 % 0.76 % 6.06 % 0.76 % 0.00 % 90.15 %

132 : 3 , 1 , 8 , 1 , 0 , 119...2.27 , 0.76 , 6.06 , 0.76 , 0.00 , 90.15 = 13 : 9.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85%

Powered By www.thaieducation.net