โรงเรียนบ้านตะกรุด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 35
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 7 2 13 3 1 85
ร้อยละ 6.31 % 1.80 % 11.71 % 2.70 % 0.90 % 76.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 0 4 2 0 35
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 9.30 % 4.65 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 12 4 20 6 1 155
ร้อยละ 6.06 % 2.02 % 10.10 % 3.03 % 0.51 % 78.28 %

155 : 10 , 4 , 16 , 4 , 1 , 120...6.45 , 2.58 , 10.32 , 2.58 , 0.65 , 77.42 = 35 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72%

Powered By www.thaieducation.net