โรงเรียนบ้านตะกรุด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 5 3 0 2 0 35
ร้อยละ 11.11 % 6.67 % 0.00 % 4.44 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 2 13 2 1 90
ร้อยละ 2.70 % 1.80 % 11.71 % 1.80 % 0.90 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 39
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 10 7 18 4 1 164
ร้อยละ 4.90 % 3.43 % 8.82 % 1.96 % 0.49 % 80.39 %

156 : 8 , 5 , 13 , 4 , 1 , 125...5.13 , 3.21 , 8.33 , 2.56 , 0.64 , 80.13 = 31 : 19.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61%

Powered By www.thaieducation.net