โรงเรียนบ้านตะแบกงาม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 155
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.64 % 0.00 % 0.00 % 99.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 286
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.69 % 0.00 % 0.00 % 99.31 %

197 : 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 195...0.00 , 0.00 , 1.02 , 0.00 , 0.00 , 98.98 = 2 : 1.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69%

Powered By www.thaieducation.net