โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 3 2 2 6
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 18.75 % 12.50 % 12.50 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 8 5 19 2 0 43
ร้อยละ 10.39 % 6.49 % 24.68 % 2.60 % 0.00 % 55.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 10 6 22 4 2 49
ร้อยละ 10.75 % 6.45 % 23.66 % 4.30 % 2.15 % 52.69 %

93 : 10 , 6 , 22 , 4 , 2 , 49...10.75 , 6.45 , 23.66 , 4.30 , 2.15 , 52.69 = 44 : 47.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 47.31%

Powered By www.thaieducation.net