โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 7 5 6 2 0 59
ร้อยละ 8.86 % 6.33 % 7.59 % 2.53 % 0.00 % 74.68 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 35 20 32 5 3 70
ร้อยละ 21.21 % 12.12 % 19.39 % 3.03 % 1.82 % 42.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 42 25 38 7 3 129
ร้อยละ 17.21 % 10.25 % 15.57 % 2.87 % 1.23 % 52.87 %

244 : 42 , 25 , 38 , 7 , 3 , 129...17.21 , 10.25 , 15.57 , 2.87 , 1.23 , 52.87 = 115 : 47.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 47.13%

Powered By www.thaieducation.net