โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 7 5 7 2 0 58
ร้อยละ 8.86 % 6.33 % 8.86 % 2.53 % 0.00 % 73.42 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 35 20 33 6 2 69
ร้อยละ 21.21 % 12.12 % 20.00 % 3.64 % 1.21 % 41.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 42 25 40 8 2 127
ร้อยละ 17.21 % 10.25 % 16.39 % 3.28 % 0.82 % 52.05 %

244 : 42 , 25 , 40 , 8 , 2 , 127...17.21 , 10.25 , 16.39 , 3.28 , 0.82 , 52.05 = 117 : 47.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 47.95%

Powered By www.thaieducation.net