โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 4 1 3 0 17
ร้อยละ 7.41 % 14.81 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 5 20 5 0 68
ร้อยละ 8.41 % 4.67 % 18.69 % 4.67 % 0.00 % 63.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 11 9 21 8 0 85
ร้อยละ 8.21 % 6.72 % 15.67 % 5.97 % 0.00 % 63.43 %

134 : 11 , 9 , 21 , 8 , 0 , 85...8.21 , 6.72 , 15.67 , 5.97 , 0.00 , 63.43 = 49 : 36.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57%

Powered By www.thaieducation.net