โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 7 2 4 0 13
ร้อยละ 13.33 % 23.33 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 43.33 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 9 5 27 5 0 64
ร้อยละ 8.18 % 4.55 % 24.55 % 4.55 % 0.00 % 58.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 13 12 29 9 0 77
ร้อยละ 9.29 % 8.57 % 20.71 % 6.43 % 0.00 % 55.00 %

140 : 13 , 12 , 29 , 9 , 0 , 77...9.29 , 8.57 , 20.71 , 6.43 , 0.00 , 55.00 = 63 : 45.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00%

Powered By www.thaieducation.net