โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 22
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 3 0 4 1 1 26
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 11.43 % 2.86 % 2.86 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 9 0 4 1 1 48
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 6.35 % 1.59 % 1.59 % 76.19 %

63 : 9 , 0 , 4 , 1 , 1 , 48...14.29 , 0.00 , 6.35 , 1.59 , 1.59 , 76.19 = 15 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net