โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 10 1 2 6 0 9
ร้อยละ 35.71 % 3.57 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 32.14 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 14 0 4 2 3 12
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 11.43 % 5.71 % 8.57 % 34.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 24 1 6 8 3 21
ร้อยละ 38.10 % 1.59 % 9.52 % 12.70 % 4.76 % 33.33 %

63 : 24 , 1 , 6 , 8 , 3 , 21...38.10 , 1.59 , 9.52 , 12.70 , 4.76 , 33.33 = 42 : 66.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67%

Powered By www.thaieducation.net