โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 6
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 2 9 1 3 38
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 16.36 % 1.82 % 5.45 % 69.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 8 1 12 0 7 35
ร้อยละ 12.70 % 1.59 % 19.05 % 0.00 % 11.11 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 14 3 21 1 10 79
ร้อยละ 10.94 % 2.34 % 16.41 % 0.78 % 7.81 % 61.72 %

65 : 6 , 2 , 9 , 1 , 3 , 44...9.23 , 3.08 , 13.85 , 1.54 , 4.62 , 67.69 = 21 : 32.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.28%

Powered By www.thaieducation.net