โรงเรียนบ้านหนองไม้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 16
ร้อยละ 32.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 5 3 10 0 0 59
ร้อยละ 6.49 % 3.90 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 76.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 13 3 11 0 0 75
ร้อยละ 12.75 % 2.94 % 10.78 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %

102 : 13 , 3 , 11 , 0 , 0 , 75...12.75 , 2.94 , 10.78 , 0.00 , 0.00 , 73.53 = 27 : 26.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47%

Powered By www.thaieducation.net