โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 3 3 5 7
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 14.29 % 14.29 % 23.81 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 8.51 % 82.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 1 2 7 3 9 46
ร้อยละ 1.47 % 2.94 % 10.29 % 4.41 % 13.24 % 67.65 %

68 : 1 , 2 , 7 , 3 , 9 , 46...1.47 , 2.94 , 10.29 , 4.41 , 13.24 , 67.65 = 22 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net