โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 9 2 1 0 0 15
ร้อยละ 33.33 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 76
ร้อยละ 3.49 % 2.33 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 12 4 6 0 0 91
ร้อยละ 10.62 % 3.54 % 5.31 % 0.00 % 0.00 % 80.53 %

113 : 12 , 4 , 6 , 0 , 0 , 91...10.62 , 3.54 , 5.31 , 0.00 , 0.00 , 80.53 = 22 : 19.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.47%

Powered By www.thaieducation.net