โรงเรียนบ้านปางขนุน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 0 3 0 19
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 49
ร้อยละ 4.84 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 46
ร้อยละ 10.91 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 10 0 13 3 0 114
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 9.29 % 2.14 % 0.00 % 81.43 %

85 : 4 , 0 , 10 , 3 , 0 , 68...4.71 , 0.00 , 11.76 , 3.53 , 0.00 , 80.00 = 17 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57%

Powered By www.thaieducation.net